Artykuły

Najnowsze oprogramowanie IFTER EQU, przeznaczone do Lokalnych Centr Monitorowania (LCN), zastąpi w najbliższym czasie znane od 15 lat oprogramowanie InPro BMS. Wieloletnie doświadczenie i setki zrealizowanych obiektów stały się podstawą do stworzenia najnowszego oprogramowania. Nadal naszym najważniejszym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na obiekcie, jak również stworzenie możliwości zarządzania systemami automatyki budynkowej, jak i danymi z układów pomiarowych.

IFTER EQU jest systemem integrującym urządzenia systemu bezpieczeństwa, automatyki oraz układów pomiarowych, znajdujących się na terenie obiektu. Dzięki łatwości obsługi, zapewnia istotne zwiększenie skuteczności ochrony obiektu, a także duże możliwości prezentacyjne. Trudno jest zbudować sprawnie działający system bezpieczeństwa bez zastosowania IFTER EQU. Skuteczność systemów bezpieczeństwa (Sygnalizacji Włamania i Napadu - SSWiN, Sygnalizacji Pożaru - SSP, Kontroli Dostępu – SKD i Telewizji Przemysłowej – CCTV) znacznie wzrasta, gdy są one wizualizowane na jednym ekranie oraz gdy poprzez system integrujący zrealizowane są wzajemne powiązania między tymi systemami. Uzyskuje się wtedy, między innymi, weryfikację powstałego pożaru w SSWiN (czujka PIR również wykryje wzrost temperatury) i CCTV.

 

 

Intensywne użytkowanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych i magazynowych jest dużym wyzwaniem dla służb zapewniających bezpieczeństwo i ochronę majątku firmy. Głównym celem, jaki stawiają sobie architekci podczas projektowania takich obiektów, jest nie tylko optymalne przemieszczanie się klientów i towarów, lecz także efektywne wykorzystanie przestrzeni do składowania towarów. Celem drugorzędnym lub też niekiedy nawet pomijanym, jest jego ochrona podczas codziennego użytkowania. Często dopiero po długim okresie od zaistniałego zagrożenia dla życia osób znajdujących się na terenie obiektu lub powstania dużych strat związanych z uszkodzeniem lub kradzieżą towaru, właściciel zwraca uwagę na aspekt ochrony. W takiej sytuacji koszty modernizacji systemu ochrony są znacznie większe, zwłaszcza, gdy należy pokryć również koszty powstałych strat.

Zagrożenia na obiektach wielkopowierzchniowych. Do podstawowych zagrożeń, jakie występują na obiektach wielkopowierzchniowych, możemy zaliczyć:

Zagrożenie pożarowe. Z e względu na duże gabaryty obiektu utrudniona jest ewentualna akcja gaśnicza, a powstałe straty mogą być wielomilionowe. Po wykryciu pożaru, istotna jest jak najszybsza identyfikacja miejsca zagrożenia oraz sprawne przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej i gaśniczej. W przypadku SSP zawierających często ponad tysiąc czujek, może nie być sprawą prostą prawidłowa lokalizacja zagrożenia, a co za tym idzie, również efektywne jemu przeciwdziałanie. Należy pamiętać, że o szczególnym zagrożeniu decyduje specyfika tych obiektów. Nawet jeżeli towary nie są palne to i tak składuje się je na drewnianych paletach, dodatkowo zabezpieczając towar folią lub tekturą.

Zagrożenie powstania szkód materialnych . Zagrożenie to możemy podzielić na zagrożenie wewnętrzne, którego źródłem są pracownicy obiektu oraz zewnętrzne, którego źródłem są osoby niezatrudnione na nim. Zabezpieczenie przed tego typu zagrożeniami realizowane jest wielopoziomowo, poprzez zastosowanie SKD i stworzenie stref dostępu dla wybranych grup osób, oraz zabezpieczenie poszczególnych obszarów i towarów, stosując system SSWiN. Uzupełnieniem tych systemów jest telewizja przemysłowa, w obrębie której rozmieszczenie kamer i dobranie odpowiedniego ich typu pozwala na łatwą weryfikację zagrożeń.

Jak można łatwo zauważyć, w celu dobrego zabezpieczenia obiektu wielkopowierzchniowego, potrzebne jest zastosowanie dużej liczby różnego rodzaju czujników, czytników i kamer. O skuteczności tych urządzeń, wbrew pozorom, nie decyduje ich liczba, lecz ich dobre rozmieszczenie i powiązanie różnych systemów. Powiązania miedzy systemami nie mogą być realizowane całkowicie automatycznie, ponieważ przy takiej ilości zastosowanych urządzeń kontrolnych może dojść do chaosu. System zarządzający musi być w pierwszej kolejności podpowiadający, w drugiej dopiero ma zapewnić automatyzację pewnych procesów, tak, aby operator znajdujący się w LCN dostawał gotowe, przedstawione w formie prostej prezentacji informacje, które pozwolą mu szybko podjąć właściwe czynności przeciwdziałania zagrożeniu.

Przedstawione powyżej cele były podstawą do opracowania naszego najnowszego oprogramowania IFTER EQU, do którego głównych funkcji możemy zaliczyć:

Integrację – IFTER EQU obsługuje większość popularnych w Polsce urządzeń systemów bezpieczeństwa. Obsługa jest prowadzona dwukierunkowo: IFTER EQU pobiera aktualny stan systemu i zdarzenia oraz steruje pracą tych urządzeń. Istotna jest również możliwość tworzenia relacji między systemami, np. alarm z czujki pożarowej może spowodować włączenie oświetlenia i skierowanie kamer w miejsce potencjalnego zagrożenia. Taka funkcjonalność wpływa, między innymi, na mniejsze zużycie energii - doświetlane są tylko te obszary, w których wykryto zagrożenie.

Wizualizację IFTER EQU prezentuje na podkładach graficznych stan elementów systemu bezpieczeństwa, takich jak: czujki, strefy alarmowe, drzwi, kamery. Prezentacja odbywa się poprzez ikony zmieniające stan, w zależności od aktualnego stanu prezentowanego urządzenia np. dozoru, aktywności, alarmu, uszkodzenia. Klikając na daną ikonę, możemy sterować pracą urządzenia poprzez np. wysłanie komendy blokowania lub uzbrojenia. Dodatkowo mamy szybki podgląd na ostatnie zdarzenie i alarm powstałe na danym elemencie.

Alarmy - ciekawą funkcją jest możliwość definiowania różnych alarmów dla jednej czujki, a co za tym idzie, różnych procedur postępowania, reakcji, czy sterowań, w zależności od stanu. Dla wskazanej czujki można zdefiniować różne alarmy w przypadku wykrycia zagrożenia, sabotażu, czy nawet zablokowania.

W celu szybkiej identyfikacji miejsca zagrożenia, IFTER EQU został wyposażony w wiele ciekawych mechanizmów. Możemy do nich zaliczyć lokalizację miejsca zagrożenia, poprzez automatyczne wyświetlanie podkładów architektonicznych z zagrożonego obszaru, które zawierają ikony aktywnych czujek. Operator ma możliwość łatwej weryfikacji, w której części obiektu się znajduje, co ułatwia mu kierowanie przez radio patrolem weryfikującym zagrożenie. Dla ułatwienia pracy patrolu, może przekazać im wydruk zagrożonego obszaru z naniesionymi czujkami będącymi w alarmie i drogami ewakuacyjnymi. Oczywiście podczas trwania całej akcji, operator dodatkowo może osobiście prowadzić weryfikację zagrożonego miejsca poprzez kamery rozmieszczone w tym rejonie, klikając na ich ikony znajdujące się na wspólnych planach z czujkami alarmowymi. W wielkopowierzchniowych obiektach handlowych i magazynowych, istotna dla ochrony towarów jest pełna weryfikacja każdego otwarcia i zamknięcia drzwi lub rolet prowadzących do chronionego obszaru oraz zapewnienie ewidencji takiego zdarzenia. Najczęściej realizuje się to poprzez utrzymywanie na drzwiach i roletach uzbrojenia systemu SSWiN. Dzięki temu, otwarcie rolety powoduje powstanie alarmu. IFTER EQU automatycznie odczytuje komunikat głosowy np. „Otwarcie rolety nr 10”, pokazuje lokalizację alarmu na planach architektonicznych oraz obraz z kamery skierowanej na daną roletę. Pozwala to na natychmiastowe stwierdzenie, kto otworzył roletę i daje możliwość prowadzenia stałego nadzoru wizyjnego aż do jej zamknięcia.

W celu usprawnienia obsługi oraz automatyzacji procesu uzbrajania i rozbrajania stref alarmowych lub sterowania oświetleniem, można w IFTER EQU zdefiniować harmonogramy. W harmonogramach na każdy dzień tygodnia można ustawić inny zakres czasowy, w którym dana strefa alarmowa będzie uzbrojona. Od tej tygodniowej definicji możemy zdefiniować odstępstwa w postaci dni specjalnych, z których korzystamy zarówno podczas świąt, jaki podczas udzielanych ekipom remontowym awizacji.

Obsługa otwartych protokołów stosowanych w automatyce i układach pomiarowych pozwala w pełni obsługiwać te systemy, wykorzystując wbudowany w IFTER EQU interpreter języka skryptowego LUA, co zapewnia pełną obsługę wszystkich urządzeń zainstalowanych na obiekcie.

Kontakt:
location
Wola Niemiecka 78C
21-025 Niemcephone
+48 81 473 53 17

 

 

Partnerzy:
metel

 Jesteśmy srebrnym partnerem firmy ORACLE
Social Media:
youtube